De demonische macht van verdeeldheid

november 2021

Door Leo


Het was in mijn blog van november 2020 dat ik het beeld wat ik ontvangen had van God over de Covid-pandemie met jullie deelde. Ik las het deze week nog eens terug en het raakte mij hoe precies dit aan het uitkomen is. Ik schreef o.a. dit: 


“Daarnaast zag ik welke macht erachter opstaat. We zien in de Bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid”.


De laatste weken komen we erachter dat we gewoonweg niet verder zijn gekomen met vaccinaties en aanpassingen in onze samenleving om deze epidemie eronder te krijgen. En de verdeeldheid laait harder op dan ooit. Er worden vreselijke termen over-en-weer gegooid en de tweedeling in de maatschappij is onmiskenbaar. We zijn een speelbal geworden van demonische machten die rondgaan als een briesende leeuw en onze identiteit steen voor steen afbreekt. We worden mensen die kwaad spreken over de ander, die de ander vervloeken en zich radicaal tegen anderen keren. Zelfs gewortelde en onderwezen christenen zie ik meegesleurd worden in de macht van de vader van de leugen. Ben je verbaasd? Kom nou toch. Onze Bijbel is toch duidelijk over onze bestemming? Zijn we echt zo bang voor wat komen gaat? Vertrouw je God niet meer? 


Onze regering en onze maatschappij, waar jij toe behoort, zullen op de knieën moeten. We zullen moeten belijden dat God alles in de hand heeft en Hem daarin vertrouwen. We moeten terug naar God en snel ook. Het loopt God niet uit de hand, alleen degenen die Hem niet vertrouwen zullen het zwaar gaan krijgen, heel zwaar. Ben je klaar voor de eindspurt? Ben je klaar voor een uitdagende tijd waarin de keuze om Jezus te volgen steeds moeilijker wordt? Het wordt zo moeilijk dat je met je verstand geen redelijk besluit meer kan nemen… Redeneren zal niet meer gaan, je zult moeten gaan in blind vertrouwen, in geloof. De beschreven macht van verdeeldheid zal je weghouden bij de bevrijdende en liefdevolle boodschap. Deze machten worden aangestuurd door de vader van de leugen: satan. Ook onze regeringsleiders staan onder de druk  van deze machten, getuige een regering die tot op het bot verdeeld is en niet meer goed in staat om een eenheidsregering te vormen (bid voor onze overheid!). Satan weet dat de tijd verder tikt en dat zijn laatste uur heeft geslagen. Hij verslindt wie hij vinden kan en hij stuurt zijn machten aan om ons in misleiding te brengen, in verdeeldheid. Hoe verdeelder wij zijn hoe zwakker wij als christenen worden…
Maar kom aan: ook jij bent geroepen om op te staan, om anderen te helpen de vrede van God te geven en Gods belofte te doorleven: De poorten van de hel zullen jou niet overweldigen!

Hoor! Wie klopt daar?

sept 2021

Door Jan Ebel

Geloven. Het wordt op vele manieren beleefd. Als ik voor mezelf spreek heb ik dat, achteraf bezien, 50 jaren lang als ‘bankzitten' beschouwd. Je gaat iedere zondag trouw naar de kerk, je levert je bijdrage door in commissies plaats te nemen om de zaak draaiende te houden. Je moet wel geloven, want anders wordt het aan de eind van de rit minder gezellig… Wat is het dan een verrijking van je leven als je mag ervaren, dat we een levende God hebben Die ook in het hier en nu naar ons omziet en een relatie met ons wil!

Ik heb mogen ontdekken dat Jezus op de deur van ons hart klopt en dat de deurkruk aan de binnenkant zit. Hij klopt aan en vervolgens ben jij aan zet. Jij reageert hierop door zelf de deur van je hart te openen en Hem binnen te laten. Hij staat met wijd open armen voor je klaar, laat je door Hem omhelzen.
In diverse gesprekken met mensen ervaar ik steeds meer dat ze Jezus wel aan hun deur horen kloppen, maar niet weten hoe die deur open kan gaan. Ik brand dan van verlangen om hen uit te leggen dat de deurkruk aan de binnenkant zit. Trek die deur open en laat Hem binnen!

Binnen het lichaam van Christus, Zijn kerk, is het niet de bedoeling dat we elkaar met allerlei leerstellingen, gewapend met in ons straatje passende bijbelteksten, proberen te overtuigen. Eerlijk gezegd vind ik het wel eens lastig om in gesprekken niet veroordelend over te komen, terwijl het juist mijn bedoeling is om iets van de blijdschap die ik in Christus mag ervaren door te geven aan die ander.

Ik denk dat het past binnen de doelstelling van De Donk om mensen te laten ervaren dat die deurkruk toch écht aan de binnenkant zit. Niet op een vingerwijzende manier, maar vanuit een bewogen hart. Gelukkig staan we hierin niet alleen: op die momenten dat je denkt niet de juiste woorden te kunnen vinden, wil de Heilige Geest je helpen. Met Zijn hulp mag je de juiste woorden spreken, zodat die ander werkelijk iets mag ervaren van Hem die in jou is.

Dreigementen, oordeel en genade

mei 2021
Door Leo

Niet zelden komen we in prediking de oproep tot bekering tegen. Veelal omlijst met een 'stevige' preek waarbij een nadrukkelijke oproep tot bekering is. Niets mis mee, en bijbels gezien absoluut niet onwaar, maar kleeft er ook niet een beetje persoonlijk oordeel en bangmakerij aan? Zijn we soms in christelijke kringen niet bezig om een oordeel te creëren en doen we hierbij recht aan de ander en aan God? 

Ondanks de vaak mooi verpakte preken klinkt er altijd iets in door waarbij blijkt dat als je je niet bekeert je niet in de hemel kan komen en je dus automatisch de afslag naar de hel neemt. In basale zin is dit misschien wel waar, maar als dat de motivatie is om God te gaan dienen, vraag ik me serieus af of dat nu zin heeft. En maken wij daar Satan en zijn hel niet veel te belangrijk?

url.jpg

Laten we eens kijken naar God, Jezus en de Heilige Geest. 

Adam en Eva wandelden met God in het paradijs. Het verhaal van de zondeval is ons allemaal wel ingeprent, want o wee, Gods toorn brandde op een vreselijke manier los. Ik herinner me nog een plaatje uit de prentenbijbel van een oude tante die, hoe goedbedoeld ook, mij een afbeelding toonde van satan die Eva verleidde tot het eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. De rillingen lopen je over de rug. In dat hele plaatje zat een vreselijk dreigende toon die ook vaak in 'prediking tot bekering' te horen is: Als je je niet bekeert dan is God zo toornig dat je zult branden in de hel'. Het hele plaatje heeft mij altijd meer angst aangejaagd dan goed voor me was en motiveerde eigenlijk helemaal niet om mij te bekeren. De Heilige Geest heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik inzicht begon te krijgen, dat het juist het doel van Satan is om angst aan te jagen en dat hij maar al te graag dreigt met zijn brandende haardvuur in de hel. 

Dan Jezus. Hij heeft meerdere keren gesproken over de hel en over het oordeel. Dat is absoluut waar. Maar toen Hij de apostelen uitzond deed Hij dat met de woorden: 'Ga heen, verkondig het Evangelie van het Koninkrijk. Doop hen die het geloven en je zult ze herkennen aan de wonderen en tekenen'. Wij hebben dus de missie gekregen om mensen van over de hele wereld te bereiken met het evangelie van het Koninkrijk van God. Nergens lezen we dat Jezus de prediking van hel en verdoemenis gebruikte als motivatie Hem te volgen. Hij was zelfs naar de wereld gekomen als mens die niet zal oordelen. Uit de werken die Hij deed, bleek geen oordeel, maar juist compassie, liefde en hoop. 

God zelf wandelde met Adam en Eva, totdat Eva at van de boom van de kennis van goed en kwaad. De mens kon vanaf toen onderscheiden wat goed en kwaad was. Bovendien gaf het hen macht om kwade dingen te doen. Sindsdien hebben wij toegang tot de krachten van het kwade. Ja, God strafte de mens met een aantal dingen, maar Hij deed nog veel meer. Hij begon direct te handelen en bracht oplossingen voor Adam en Eva, Hij vlocht zelfs hun kleding. Maar Hij nam ook direct een beschermende houding aan. Er stond namelijk nóg een boom in het paradijs waar niet van gegeten mocht worden: de boom van het eeuwige leven. Als de mens van deze boom had gegeten, hadden we pas echt een probleem gehad. We zouden voor eeuwig geleefd hebben midden in de macht van het kwaad. We zouden dan nooit meer bij God kunnen komen, zoals ons beloofd is als we sterven en naar de hemel gaan. Wat zou dat een geweldig drama geweest zijn. En daarom zond God in Genesis 3:22,23 de mens weg uit het paradijs, zodat ze nooit en te nimmer toegang zouden krijgen tot die boom. Het was een genadestap van God om dit te doen, de ellende voor de mens en de schepping zou niet te overzien zijn.

Ook de duivel werd stevig vervloekt en aan hem werd direct medegedeeld dat zijn kop vermorzeld zou worden door het nageslacht in de vorm van Christus. Er was dus direct een reddingsplan klaar! 

Daarna lezen we door de hele Bijbel heen dat God alleen maar bezig is geweest om de zondeval te herstellen en waar het kon wilde Hij bij Zijn kinderen wonen. Hij ging zelfs in een donkere tent wonen, zodat Hij bij Zijn kinderen kon zijn zonder dat ze dood neervielen. Het was steeds God die zorgde voor Zijn kinderen, zelfs wanneer deze weer eens een andere kant op wilden. Hij liet Zijn zoon (tweede Adam) uiteindelijk geboren worden op de wereld om het kwaad en de dood te overwinnen (de herschepping van het Koninkrijk). Niets kon Zijn liefde en goedheid in de weg staan om ons te redden. Na het volbrachte werk aan het kruis scheurde het gordijn in de tempel, zodat mensen weer in vrijheid bij Hem konden komen, de zonde stond niet meer in de weg!

Waarom zouden we dan toch steeds anderen zo bang maken met een evangelie van hel en verdoemenis? Zou het te maken kunnen hebben met onze kennis van goed en kwaad? Zijn we soms nog steeds bezig met het eten van deze boom?

De 'nietigverklaring'...

april 2021
Door Leo

De woorden van vele dominees galmen nog steeds weleens na in mijn hoofd: "Wees voorzichtig en denk maar niet dat wij iets toe te voegen hebben aan God. We zijn slechts een druppel in de emmer, een stofje aan de weegschaal, nog nietiger dan dat".

Hoe ver zitten deze woorden in ons hoofd opgesloten? Hoe vaak hebben we niet gehoord dat we klein en nietig zijn?

Hoewel ik niet meer wekelijks een strenge prediking hoor, weerklinkt dit nog in zoveel dingen die dagelijks de revue passeren. De 'nietigverklaring' van de mens is niet alleen doorgedrongen in de prediking, maar is onderdeel geworden van de identiteit van veel christenen. Het leven van velen is doorspekt met deze vals nederige houding. Helaas hebben weinig mensen door hoe vernietigend deze woorden zijn voor ons Godsbeeld en bovendien voor de zingeving van het leven.

 

Laat ik duidelijk zijn: ook ík besef hoe nietig ik ben ten opzichte van de grootsheid van God, die niet te bevatten is. Ik zal God nooit op een positie plaatsen, waarbij ik me gelijk stel aan Hem. Integendeel zelfs. Zoals Koning David het in meerdere Psalmen uitzingt dat hij zo vol is van de ontzagwekkende God waar hij zich zo klein voor maakt. Dat gevoel, dat mysterie en dat grote Papa-gevoel. Ja, dát is wat ik intens kan beleven.

Deze woorden van David zijn de weerspiegeling van zijn ziel. Hij is enorm onder de indruk van de grootsheid van God. En hier stopt het dan ook voor vele christenen: 'Maak je maar klein en nietig en denk maar niet dat je wat betekent'. Dit druist echter in tegen de betekenis van de schepping en de vestiging van het Koninkrijk van God.

 

Jezus benadrukte in Zijn verlossende Evangelie dat Hij gekomen is om het Koninkrijk van God te vestigen op aarde. Hij kwam als 'tweede Adam' om het werk van de 'eerste Adam' recht te zetten. De erfenis van de eerste Adam was zonde en schuld. De komst van de tweede Adam was gerechtigheid, verlossing en de vestiging van het Koninkrijk van God. Hij heeft als lam de schuld betaald tot heiligmaking. Hij bedekte de mismaaktheid en de zonde van de mens. Hij redde ons van het doodvonnis en offerde Zichzelf, zodat de gerechtigheid Gods voldaan werd. De gevallen mens werd in Zijn genade aangenomen als compleet, heilig en volmaakt mens. Zijn genade bracht een gigantisch groot wonder voort en in die genade worden wij stil. Stil van ontzag voor de grootsheid van onze God. 


En daarna begint het. Het evangelie van Christus is doorspekt met krachtige teksten, waarin Jezus Zijn erfenis nalaat aan de christenen. Wij zijn gemaakt naar Zijn evenbeeld, geroepen om te heersen over de wereld. Hij gaf ons Zijn erfenis in handen en Hij zei hierbij: 'Ik heb mijn leven geofferd en Ik ben opgestaan uit de dood. Ik ben naar de Vader gegaan en heb plaatsgemaakt zodat er een persoon kan komen waar jullie meer aan hebben dan aan Mij. Deze persoon zal in jullie komen wonen en jullie Hulp zijn om grotere dingen te doen dan Ik!'

Jezus zei niet: 'Ik heb jullie gered van de dood, zodat jullie Mijn nietige mensjes konden worden'. Nee, Hij gaf Zijn genade, zodat God naar ons kan kijken zonder afschuw. Door het offer van Jezus ziet God niet meer onze zonde en ongerechtigheid, maar Hij ziet eindelijk wat Hij geschapen heeft.

Wij mogen als heiligen in Zijn Koninkrijk aan de slag. Doen wij dan geen zonde meer? God ziet onze zonden nog wel, maar Hij ziet óns niet meer als zondaar! Dat is de werkelijke boodschap van Pasen. God kan ons weer aankijken in Zijn Gerechtigheid en wij kunnen zonder schaamte en nietigheid weer in Zijn nabijheid verkeren!

Wij zijn nog steeds nietig, maar God hoeft ons niet meer nietig te maken. Hij richt ons op! Wij zijn daardoor de heiligen geworden waar de schepping met reikhalzend verlangen naar uitziet! Beseffen we dat?

Een praktisch voorbeeld:
Een liefhebbende vader wil zijn kinderen graag iets nalaten. Hij heeft hard gewerkt, heeft een mooi bedrijf opgebouwd en hij kan zijn kinderen een mooie toekomst bieden. Hij heeft zijn best gedaan om zijn kinderen goede normen en waarden over te dragen en hij ziet ook dat ze zijn dna van goed ondernemerschap bezitten. Hij maakt zijn bedrijf gereed voor zijn kinderen om zijn erfenis over te dragen. Om de zaak goed voor te bereiden, heeft hij een trouwe medewerker aangesteld als waarnemend directeur. Deze man beschikt over goede kwaliteiten, is wijs, heeft geen tegengestelde belangen en heeft de vader ook altijd geholpen met het opbouwen van het zakenimperium. Hij is de perfecte persoon om zijn kinderen verder op te leiden en ze te sturen waar nodig. De vader weet ook wel dat zijn kinderen allemaal wel wat trekjes hebben die nadelig kunnen zijn voor de overdracht van deze erfenis. Maar hij heeft er alle vertrouwen in en op een dag brengt hij het grote nieuws over aan zijn kinderen: 'Jullie mogen mijn erfenis in ontvangst nemen. Ik geloof in jullie en met hulp van de waarnemend directeur kunnen jullie dit aan'.

De kinderen zijn in extase en ze kunnen nu 2 antwoorden geven:

Antwoord 1:
Wauw papa, wat houden we veel van van u! We zouden nooit zomaar kunnen doen wat u kunt, maar we gaan het proberen. We moeten wel, we kunnen deze grote erfenis niet afslaan. We zullen goed luisteren naar de waarnemend directeur en we zullen precies doen hoe u het deed. En we zullen tegen iedereen zeggen: Wij kunnen dit eigenlijk helemaal niet, maar om onze vader niet teleur te stellen, gaan we het doen. En laten we maar hopen op een goede afloop.

Antwoord 2:

Wauw papa, wat houden we veel van u! Wat bent u toch een groots persoon met een groot hart. Wij zijn diep onder de indruk van u. We gaan het proberen met wat u ons geleerd heeft. En met hulp van de waarnemend directeur gaan wij het allerbeste uit onszelf halen om de erfenis uit te bouwen en deze tot eer en nagedachtenis van onze vader te laten groeien. Wij weten dat u ons geleerd heeft wat u zelf weet en met die kennis kunnen we dit tot een succes maken. En pap: maakt u zich geen zorgen! Als blijkt dat we tegen uitdagingen aanlopen, gaan we naar de waarnemend directeur en wachten op zijn antwoord. Bedankt dat u ons zo vertrouwt. We hebben niet altijd gedaan wat u zei, maar door uw onvoorwaardelijke liefde voor ons weten we dat u in ons gelooft! We zullen altijd handelen in de wetenschap van uw vertrouwen in ons.

Welk antwoord zouden we als vader liever horen? Welk antwoord zou passen in het plan wat God voor ons heeft? Zou Hij het fijn vinden als we ons zo nietig maken? Verklaren wij dan niet het offer van Jezus als nietig?

Het einde van deze wereld... Zijn we al daar?

maart 2021
Door Leo

1 Op een dag zal Jezus Christus terugkomen. Hij is de Koning en Hij zal dan oordelen over levenden en doden. Namens God en Jezus Christus zeg ik je daarom dringend: 2 Vertel de mensen het woord. Dring bij ze aan, of het jou nu goed uitkomt of niet. Leg de mensen uit wat ze verkeerd doen. Voed hen met veel geduld op in het geloof. 3 Want er komt een tijd dat de mensen niet meer zullen willen luisteren naar de gezonde waarheid van het geloof. Omdat ze liever andere dingen horen, zullen ze zelf leraren uitzoeken die hen leren wat ze graag willen horen. 4 Ze zullen niet meer willen luisteren naar de waarheid, maar alleen maar naar verzinsels. 5 Maar jij moet helder blijven denken, Timoteüs, wát er ook gebeurt. Verdraag de moeilijkheden. Breng de mensen het goede nieuws en doe alles wat bij je taak hoort. (2 Timotheüs 4)

De zogenaamde eindtijd, door theologen 'de leer der laatste dingen' genoemd, ofwel in griekse benaming Eschatologie. Helaas is deze theologie vaak één van de hoofdingrediënten voor een fikse discussie op christelijke platformen en soms zelfs reden tot scheuring van het lichaam van Christus.

Naast de doop, homoseksualiteit en wondergaven is 'de leer der laatste dingen' een onderwerp wat te vuur en te zwaard met de Bijbel in de hand gebruikt wordt om eens flink van leer te trekken. In deze blog wil ik niet teveel ingaan op de diverse opvattingen omtrent deze leer. Je kunt hier onmetelijk veel boeken over lezen van mensen die daar beter in geleerd zijn dan ik.

Eerst zou ik u willen meenemen naar mijn prille christenjaren. Ik noem het zelf ook wel eens mijn 'religieuze diensttijd'. De jaren dat ik alles nog theologisch moest onderzoeken en mij steeds verder begroef in leerstellingen. Naast mijn toenmalige overtuiging van de Alverzoeningsleer kwam automatisch de eindtijd in beeld. Als je een beetje belezen bent, hangt het één samen met het ander. Je ontkomt er niet aan om de ene theologie te koppelen aan de ander om de zaak kloppend te maken.

Een soort puzzel die opgelost moet worden. Die puzzel wordt, naarmate je verder komt, steeds moeilijker: je begint met een kinderpuzzel van 5 stukjes, maar steeds bij het laatste puzzelstukje blijkt deze weer te worden opgedeeld in meerdere kleine stukjes. Toen ik bij puzzelstukje 550.000 was terechtgekomen, kwam ik gelukkig tot de conclusie dat God de puzzel allang gelegd had. Hij had mij echt niet nodig had om de volmaakte afbeelding van Zijn masterplan weer te geven.

Sindsdien mag ik mij verblijden in de eenvoud die het evangelie van Jezus Christus mij biedt. Ik mocht stoppen met puzzelen, nadat de Heer heel duidelijk, ja Hij was zeer streng, tegen mij sprak en zei: "Leo, stop hiermee. Het is niet jouw taak, niet jouw zaak en niet hetgeen waar ik jou voor geroepen heb om mee bezig te zijn." Oef! Dank U Pappa! Het was een ware verlossing voor mij en eindelijk kreeg het Koninkrijk van God de ruimte om door te breken in mijn leven. 

Door het uitbreken van de Corona-pandemie laait ook de 'leer der laatste dingen' weer op. En ik zie het weer gebeuren: massa's mensen die zich aan het verslikken zijn in de puzzel die God allang klaar heeft. Het ene verhaal wordt aan het andere gekoppeld en we verdragen de goede leer niet meer. We verkwanselen soms zelfs onze roeping door ons te bemoeien met Gods heilsplan. Maar ik hoor je denken: "Het staat toch in de Bijbel, moeten we dan niet weten wat er komt?" 

Deze vraag heb ik mij ook veelvuldig voorgelegd en (onder Goddelijke correctie) mezelf gedwongen om het onderwerp niet meer open te slaan. Ik heb God wel gevraagd hoe ik er goed mee moet omgaan. Hij gaf me de Bijbeltekst uit 2 Timotheüs 4 die bovenaan dit artikel staat. Het is echt wel even een tekst die je moet laten bezinken. In eerste instantie las ik hem vanuit mijn eigen denken in die tijd. Steeds op zoek naar dat laatste puzzelstukje. Daarvan uit redenerend zou je de tekst kunnen opvatten als: "Vertel mensen over de eindtijd, of ze het nou willen of niet." Maar dit is niet wat er tegen Timotheüs gezegd wordt door Paulus. Wat zegt hij wel? Hiervoor moeten we een hoofdstuk terug, lees mee:

1 Onthoud dat de laatste tijd van de wereld een moeilijke tijd zal zijn. 2 Want de mensen zullen alleen maar aan zichzelf denken. Ze zullen hebzuchtig, trots en overmoedig zijn. Ze zullen God beledigen en ongehoorzaam zijn aan hun ouders. 3 Ze zullen ondankbaar en slecht zijn en nergens respect voor hebben. Ze zullen liefdeloos en trouweloos zijn. Ze zullen leugens over andere mensen rondvertellen, geen zelfbeheersing hebben, wreed zijn en een hekel hebben aan goede mensen. 4 Ze zullen verraderlijk, roekeloos en trots zijn, en meer houden van plezier maken dan van God. 5 Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn, maar ze geloven niet werkelijk in God. Blijf vér bij dat soort mensen vandaan. 6 Zulke mensen komen met smoesjes de huizen binnen. Dan krijgen ze met hun praatjes goedgelovige vrouwen in hun macht. Vooral vrouwen die verkeerde dingen doen en maar doen waar ze zin in hebben. 7 Zulke vrouwen blijven aldoor vragen stellen, zonder ooit de waarheid van God te gaan geloven. Ze doen er niets mee. 8 Zulke mensen verzetten zich tegen de waarheid. Net zoals de Egyptische tovenaars Jannes en Jambres zich vroeger tegen Mozes hebben verzet. Hun denken is bedorven en hun geloof deugt niet. 9 Maar ze zullen niet lang hun gang kunnen gaan. Want hun onzin zal al gauw voor iedereen duidelijk worden. Net zoals bij Jannes en Jambres.

Het gaat wel degelijk over de laatste tijd hier op aarde, maar er volgt daarna een omschrijving van wat er gaande is. Paulus omschrijft mensen die ongehoorzaam zijn aan God, Zijn regels overtreden en trots zijn. Maar nu het meest opvallende: "...Ze doen wel alsof ze heel godsdienstig zijn....". We hebben het hier dus over religieuze mensen die de leer van Jezus Christus niet meer kunnen verdragen! Timotheüs wordt dus door zijn geestelijk vader uitgestuurd om standvastig te prediken de leer van Christus.

En wat is die leer van Christus? Paulus legt het uit vanaf vers 15: De redding, het Koninkrijk van God, de opvoeding van een leven zoals God dat wil, en volwassen gelovigen worden. Dat Jezus terug zal komen staat vast, dat Hij zal oordelen de levenden en de doden staat ook vast. Het is helemaal niet belangrijk hoe en wanneer dat gebeurt, maar het is belangrijk dat jij weet dat je er, ieder moment van de dag, klaar voor bent om voor de troon van Jezus te komen. En één ding heb ik mogen leren van mijn zoektocht: Hoe veel te meer ik probeer puzzelstukjes te vinden, des te verder ben ik verwijderd van de troon van Jezus.

Daarom roep ik jullie op: Wees standvastig, wees vastberaden en leef in Christus alsof het je laatste dag is!

Een christen is krachtig, liefdevol, begripvol en vol bezonnenheid.... Toch?

februari 2021
Door Leo

"God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.".

1 Timotheüs 1:7

In deze heftige tijd en in een periode vol onrust is het goed om onszelf eens in de spiegel te bekijken. En dan met name door de lens van het Koninkrijk van God. Wij zijn immers erfgenaam van de erfenis van Onze Vader en daarom schrijft Paulus aan Timotheüs dat God ons een Geest heeft gegeven. De Heilige Geest.
In deze paragraaf roept hij Timotheüs op om standvastig te zijn in de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. En wat moet ik mezelf soms verbijten om in deze periode mijn mond te houden, om niet mijn eerste gedachten de vrije hand te laten. Ik moet mezelf dwingen om ruimte te geven aan die Geest die in mij woont en zegt: Wees barmhartig, liefdevol en bezonnen. We weten allemaal wat barmhartig en liefdevol zou moeten zijn, maar laten we eens inzoomen op bezonnenheid. Het is een woord wat niet veel meer gebruikt wordt in onze cultuur, maar wat wel onlosmakelijk verbonden is met de cultuur van het Koninkrijk van God.

De encyclopedie geeft een heel aantal definities. Lees met me mee:

  • Bedachtzaamheid - Omzichtig  

  • Behoedzaamheid - Voorzichtig 

  • Beradenheid - Heroverwegend - Doeltreffend

  • Bezinning - Besef - Bewustzijn - Gewetensonderzoek - Meditatie

  • Wijsheid - Geleerdheid - Verstand en inzicht

  • Ernst - Gemeend - Aandacht

  • Wantrouwen - Waarheidsvinding - Overdenkend

Dat zijn nogal wat kenmerken van die Geest die ons leeft. Zijn wij in staat om op die manier om te gaan met alle mensen? Zijn we in staat om te leren dat ons denken, ons spreken en onze daden gevolgd moeten worden naar de waarheid van de Heilige Geest? Dit gaat niet vanzelf. Als we hiermee moeten bouwen op ons eigen kunnen dan gaat het niet lukken. Daarom hebben wij de Heilige Geest ontvangen, zodat we ons daardoor kunnen laten leiden. Hij neemt het als het ware over waar onze eigen geest het laat afweten. Maar zoals bij heel veel christenen te zien is - en ja dit is een scherpe uitspraak, dus laat ik mezelf steeds in die spiegel kijken - neemt onze eigen geest de overhand. We moeten ons goed beseffen dat als we anderen willen winnen voor het Koninkrijk van God, we onze geest echt zullen moeten kruisigen en de Heilige Geest zijn werk laten doen. Dat betekent dus soms gewoon tanden op elkaar en pas praten of handelen als je ervan overtuigd bent dat het de Heilige Geest is die je motiveert. Maar hoe werkt dat in de praktijk?

 

Een voorbeeld: We lezen in de media verhalen die 'nieuwswaardig zijn'. Al dan niet opgeschreven door vakspecialisten die heel mooi en overtuigend kunnen schrijven en het nieuws écht interessant maken. Zijn wij scherp genoeg om een afweging te maken of het ook echt in die 'geest' geschreven is? Is het bezonnenheid om nieuws aan te nemen zoals het geschreven is? Geschreven door mensen die geleerd zijn hun eigen geest te spreken?

Nóg een voorbeeld: We lezen en zien over rellen tegen de avondklok. Ik hoor leden van ons parlement boute uitspraken doen als: 'ze zijn het schuim der aarde, pleur op en uitschot van de maatschappij', ééncelligen' en nog meer van deze strekking. Deze opmerkingen zullen misschien wel uit terechte emotie en afgrijzen zijn ontstaan, maar is dit een uitspraak uit bezonnenheid?

 

Vanuit onchristelijke regeringsleiders is het waarschijnlijk niet geheel vreemd, maar vanuit christenen hoor ik zoveel dezelfde geluiden. Op social-media zie ik profielfoto's verschijnen met: 'Ik veroordeel relschoppers', en diverse veroordelende uitspraken die weinig goeds voor hebben met de personen in kwestie. Ik zoek nu geen discussie over de rellen, want ik keur dit gedrag net zo goed af, maar ik wil je aanmoedigen om na te denken over het hoe en waarom. Om te proberen vanuit de Geest van kracht, liefde en bezonnenheid te reageren. (lees ook de column van Albert van der Heide op www.coronazegen.com)

 

Stel dat we in staat zijn om te reageren vanuit de Heilige Geest, die van kracht, liefde en bezonnenheid, hoe zouden we dan onze omgeving kunnen zien veranderen. In mijn Bijbel lees ik dat Jezus met 'dat uitschot' zit te eten. Ze een arm om de schouder legt. Maar ik zie ook de liefdevolle krachtige manier waarop Hij mensen tot de orde roept. Dat zou ik ook willen!

De heerlijkheid die aan ons geopenbaard wordt!

december 2020
Door Leo

"Want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Met reikhalzend verlangen immers verwacht de schepping het openbaar worden van de kinderen van God. Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar door hem die haar daaraan onderworpen heeft, In de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God. Want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in barensnood verkeert tot nu toe".

Romeinen 8:18-22, één van mijn favoriete teksten uit de Bijbel. Dit is geworden tot een soort levensmotto. Ik heb ontdekt in de jaren dat we met Christus mogen wandelen, dat deze tekst de basis vormt voor het leiden van een overwinnend leven. Als Christenen mogen we leren dat alles wat er om ons heen gebeurt, wat er in ons leven ook plaatsvindt en aan welk lijden we ook worden blootgesteld: er wordt aan ons een heerlijkheid geopenbaard die wij niet voor mogelijk hadden gehouden. Als ik deze woorden op papier zet, kruipt het kippenvel me op de armen. Die tegenwoordigheid van God waar ik zo naar verlang en die pas zichtbaar zal worden als ik deze aarde verlaten mag en dat ik Thuis mag komen. Kleine stukjes hiervan mogen we soms al hier op aarde meemaken, dat zijn de zegeningen van een leven in Christus. Als ik denk aan mijn vrouw en kinderen, de zegeningen die we mee mogen maken, de reizen die we maken, en de prachtige wonderen van God in ons gezin, in ons leven en op ons werk en bediening. Dan mogen we er al eventjes aan proeven. Maar wat een heerlijkheid zal dat zijn als we thuis komen! Dan zal alles in het niet vallen bij de heerlijkheid van het vertoeven in Gods huis. Maar tot die tijd wacht ons een taak zoals beschreven in Romeinen 8: De schepping verwacht met reikhalzend verlangen het openbaar worden van de kinderen van God!

Soms krijg ik de vraag of ik al die wonderen, tekenen en krachten echt zo belangrijk vindt en of we ons daar nu op moeten richten. Gaat het niet veel meer over gekend worden, Jezus liefhebben en emotioneel gezond worden? Soms wordt het nastreven van de gaven van de Heilige Geest (Charismata) zelfs een afgod genoemd. Deze vragen kunnen mij oprecht bezighouden. Niet zozeer de kritische houding van mensen maar de echte vraag erachter. Waarom is het zo belangrijk in ons leven?
Dan laat ik de dingen die we meegemaakt hebben door mijn gedachten gaan. Genezingen, herstel van onze gedachten, krachten, het spreken van God in onze tongentaal, de leidende profetieën, de aanmoedigingen van God, de berispingen van God en overweldigende verschijnselen. En dan kan ik maar tot één conclusie komen: ik zou het allemaal kunnen missen als ik direct door had kunnen lopen in het Koninkrijk van God. Maar dat kunnen we niet. We gaan door dit leven en door al deze wonderen en tekenen heb ik de kracht en liefde van mijn Pappa leren kennen. Ik ben diep onder de indruk gekomen van Zijn machten en krachten, van Zijn niet stoppende liefde voor ons. En door deze macht en kracht kunnen we de aandacht die God voor ons heeft echt daadwerkelijk voelen en beleven. Door deze wonderen zien we de constante aanwezigheid van God in ons leven. Hij houdt zich echt met ons bezig. En omdat de schepping in nood verkeert, wordt er met reikhalzend verlangen naar ons, kinderen Gods, uitgekeken omdat we deze wonderen en tekenen in Zijn naam mogen doen, de schepping wacht daarop!

Ik kan je maar één ding hieruit meegeven: Strek je voortdurend uit naar de gaven van de Heilige Geest, je zult niet teleurgesteld raken!!! Door je levensstijl aan te passen naar de dingen van God zul je Hem leren kennen en maak je al een klein beetje kennis met de heerlijkheid die ons te wachten staan als we thuis komen. En als je die dingen leert dán word je de verwachting van de schepping: ze kijkt met reikhalzend verlangen uit naar jou!!!

De corona zegening

 

November 2020
Door Leo

Toen in het voorjaar de COVID19 uitbraak zich in alle hevigheid manifesteerde werden we geconfronteerd met een, voor onze generatie, nieuwe situatie. Vrijheden werden ingeperkt en ineens werd onze zogenaamde perfecte leventje behoorlijk geschud. We zagen zoveel reacties om ons heen en niemand leek meer te weten wat nu juist was, ieder had een mening en iedereen werd specialist. Daarnaast viel iedere echte specialist door de mand omdat ze het ook niet precies wisten. Regeringsleiders struikelen over de vrije moraal en proberen met stevige retoriek en met hulp van de lange arm der wet ieder in het gareel te houden. 
Ten tijde van deze ontwikkelingen heb ik God gevraagd wat er nu precies gaande was en ik heb Hem gevraagd om deze situatie te mogen zien zoals Hij die ziet. Ik geloof dat het nu tijd is om dit met jullie te delen. Let wel, dit is een uitleg zoals ik denk verstaan te hebben. Toets, overweeg en laat het bezinken. Wat ik schrijf is niet per definitie de waarheid, maar ik hoop dat het je helpt om te zien wat God ziet.
Door de jaren dat we mogen leven vanuit de kracht van het Koninkrijk van God heb ik veel mogen zien en ervaren. Ook hoe God zoveel anders denkt en ziet dan wij. Veelal proberen we God uit te leggen en Zijn methodieken toe te passen op een aardse manier. We proberen het boven-natuurlijke, natuurlijk te maken. Ondanks dat dit een prachtig verlangen is moeten we God de ruimte laten om Hem God te laten zijn; soeverein, vaderlijk, wijs en onvoorstelbaar goed. In Hem is geen kwaad, ook niet naar ons. Door het offer van Christus is God niet meer bezig met een zondige wereld maar is Hij bezig Zijn heilsplan te voltrekken. Een torpedering van Zijn volk door het ontwikkelen van pestilentie (virusziekten) behoort niet tot de methoden om ons een lesje te leren. Christus nam deze vloek op zich aan het kruis. En eerlijk; zou u u kinderen straffen met een ernstige ziekte? 

Waarom is deze Corona uitbraak dan? Is er een reden voor? Ik durf het niet precies te zeggen. Wat ik wel weet is dat ziekte iets is wat hoort bij de vervloeking van de aarde. Ondanks dat we onderweg zijn naar de voleinding van de aarde zijn we er nog niet. De vloek is op de schouders van Christus gekomen maar de aarde zucht nog steeds als barensweeën op de geboorte van een nieuwe aarde. Toch zien we door de geschiedenis heen dat Gods plan met ons vaststaat en dat het prachtige beloften kent. We hebben ook een prachtig perspectief gekregen: Het Koninkrijk van God. In dat Koninkrijk mogen we leren dat we geen inwoner meer zijn van de aarde, maar van Gods Land. In dat licht gezien moeten we ook leren te leven dat we weliswaar sterfelijk zijn, dat we vatbaar zijn voor ziekten en dat we nog niet de volledige heerlijkheid kunnen ervaren maar we mogen er wel van proeven, we mogen hierdoor verlangen naar wat hierna komt. We hoeven daarom ook niet bang te zijn of ons in allerlei bochten te wringen om aan de aardse vloek te ontkomen. En dit is eigenlijk wat ik mocht zien. De mensheid is zich in allerlei bochten aan het wringen om weg te lopen van haar bestemming. En het confronterende is nog wel: zelfs de christenen die de boodschap van buitensporige Genade al jaren krijgen gepresenteerd vallen in deze valkuil. Ze wringen zich (misschien nog wel harder) in allerlei bochten om de vloek te ontlopen. We zeggen hiermee eigenlijk nog steeds: Christus is weliswaar gestorven, maar ik aanvaard Zijn offer niet. In het Koninkrijk moeten we leren omdenken. De beroemde woorden van Paulus klinken hierin door: "Want het Leven is voor mij Christus, en sterven is voor mij winst". We moeten leren beseffen dat wij alleen maar ons aardse lichaam achterlaten wat aan vervloeking onderhevig is. We moeten leren te zegevieren, dat wij niet zullen sterven, dat de dood aan ons voorbijgaat. Ons persoon zal niet sterven, we zullen de dood niet zien. Waar komt dan die angst vandaan dat eens ons lichaam zal sterven? Met het zicht op de eeuwigheid zou dit onze triomftocht moeten zijn!
Maar wat doen we? We vergaderen en organiseren ons suf om het oude religieuze klimaat te reanimeren. Kerkdiensten moeten kostte wat het kost online doorgang vinden, ons model moet in de lucht worden gehouden. Voor mij werd het zo duidelijk dat de Corona epidemie onze heilige huisjes om zou blazen. En ik ben heel benieuwd wat er straks vanuit de rokende puinhopen zal opstaan. Zullen we feestend onze wit gepleisterde graven weer gaan openen en God danken dat Hij weer terug is? Of vallen we nu op onze knieën en beginnen we God te prijzen en te danken voor wat Hij vandaag geeft? Zijn wij door ons gedrag en onze daden het lichtend voorbeeld in een wereld die op instorten staat? 


Daarnaast zag ik welke macht er achter opstaat. We zien in de bijbel veel voorbeelden van geestelijke machten die direct misbruik maken van situaties zoals oorlog en ziekte. Het werd veelal gevolgd door iets wat afbraak betekende voor het karakter van de mens. In dit geval denk ik dat er een zeer sterke macht actief is op dit moment die onze identiteit steen voor steen afbreekt. Dit is de macht van verdeeldheid. Iedereen die het nieuws gevolgd heeft kan het zien gebeuren. We beginnen te vallen over elkaars mening, we vallen de ander aan met harde woorden en iedereen moet het weten. We vinden overal wat van. Een voorbeels hiervan is de Black Lives Matters beweging, het lijkt een nobel doel maar is ten diepste een volslagen leugenachtig propaganda systeem geworden wat verdeeldheid zaait. De overheden liggen onder vuur door viruswaarheidsorganisaties. Overheden worden gedwongen steeds harder op te treden en ferme taal uit te slaan. Zelfs christenen vallen over elkaar heen met angstprediking en het verdedigen van hun eigen waarheden en lopen hier rechtstreeks in de val van deze macht uit de duisternis: verdeel en heers. Het is aan ons de keus: kiezen wij voor Christus en Zijn Koninkrijk of kiezen we ervoor om ons aardse leven voort te zetten? Als we kiezen voor Christus dan leven we vanuit Zijn identiteit en zullen we ervoor kiezen om goed te doen, om zachtmoedig te zijn, om lief te hebben en om een lichtbaken te zijn in een wereld die het niet meer begrijpt. Gaan wij ervoor zorgen dat de Corona uitbraak een zegen wordt of een vloek? God loopt het niet uit de hand, durf je daar op te vertrouwen?

Zijn Koninkrijk in de Alblasserwaard

Mei 2020

Door Leo

Het is heerlijk om de beweging van Gods Geest te zien over de Alblasserwaard. En steeds groter wordt de verwondering over de machtige dingen die Hij doet. De 'vreze des Heeren' is in onze streek een uitspraak geworden met een nare bijsmaak. Het is een uitspraak verworden die synoniem wordt geplaatst met een wraakzuchtige God die Zijn kinderen slaat om het moment dat ze één misstap begaat. Maar dit is een leugen rechtstreeks uit de duisternis! God heeft de wereld zo lief, dat Hij Zijn Zoon naar de aarde liet gaan om voor eens en altijd af te rekenen met zonde, verwerping, veroordeling en nog zo heel veel meer zaken. Hij heeft door het bijzondere wonder aan het kruis alles weggevaagd en een nieuw Koninkrijk op aarde gebracht: Het Koninkrijk Gods! De 'vreze des Heeren' is een prachtige volle uitdrukking die steeds bij mij omhoog komt wanneer ik Hem ongelooflijke dingen zie doen! De machtigheid en de manier waarop Hij overweldigd is zo groots! Zo Goddelijk! En zo liefdevol. En ja dan krijg ik de 'vreze des Heere' in mijn hele lijf en kan ik niet stoppen om daarover te berichten....
We hebben net een serie van 4 avonden gehad waarin we onder leiding van Rob van Zon heel bewust gezocht hebben naar wat de Heilige Geest op dat moment wilde doen in ons. En de intensheid waarmee God zijn liefde liet zien was zo overweldigend dat we zo verlangen naar meer. De zachte manier waarop God de harten raakte en de wijze waarop er met brute kracht werd afgerekend met de duisternis doet ons verwonderd staan. Voor ons des te meer reden om door te gaan met het brengen van een frisse wind door het hart van de Bible Belt. De Heer heeft heel veel kinderen in onze Alblasserwaard en Hij wil die verenigen in Zijn naam. Zodat Jezus Zijn zegen op deze plek zal gebieden!

Hij wacht op jou!

Door Heidy

Wat hadden we een mooie avond gisteren met Rob van Zon. 
Thema: 'het vuur van God'

Ik wil JOU voor MIJ alleen!!

Wil jij, durf jij... jouw leven, jouw verlangens, jouw dromen over te geven aan God. Wil jij, durf jij... het vuur van de Heilige Geest uit te nodigen in je leven. Wil jij, durf jij... Alles, maar dan ook ALLES aan Hem over te geven en Hem de vrijheid te geven om ALLES weg te branden wat niet van Hem is?

Overgave! Dat is nogal wat... 
Een beetje... oke! 
En wanneer ik er aan toe ben, misschien nog een beetje...
Maar ALLES??

Misschien was jij er gisteravond ook en vond je het moeilijk om op dat moment de beslissing te maken. Je gelooft wel, maar je worstelt misschien met issues in je leven, dingen die je moeilijk los kunt laten... of heb je twijfel of je jezelf wel of niet zal laten dopen op 6 oktober.

Ik kreeg een beeld wat ik graag wil delen.

Een beeld van een enorme druiventros, gedragen door twee mannen.

Je kent ze wel. Deze twee mannen waren deel van de twaalf verspieders uit Numeri. Zij waren vooruit gestuurd om het land wat voor hen lag te bekijken en kwamen na veertig dagen terug met deze enorme druiventros.

Numeri 13:23 Daarna kwamen zij in het dal Eskol, waar zij een tros druiven van een wijnrank sneden. Deze tros was zo groot dat twee mannen hem aan een stok tussen zich in moesten dragen!

Je kent ook vast het vervolg... tien van de twaalf verspieders en uiteindelijk een heel volk, durfden het land niet in te nemen uit angst voor de reuzen die zij hadden gezien.

Ook gisteravond had ik de indruk dat er, ondanks de belofte van het beloofde land, mensen achterbleven in de woestijn... 
Niet omdat ze de beloften van God niet wilden ontvangen. Nee, niets liever dan dat. Er is een absoluut verlangen en een enorme hunkering naar Zijn Liefde. 
Maar door teleurstellingen, beschadigingen uit het verleden kan het soms zo moeilijk zijn om te vertrouwen in een Vader die jou onvoorwaardelijk liefheeft. 
Vragen als; 'Is God werkelijk te vertrouwen? Is Hij werkelijk betrokken bij mijn leven? Vangt Hij me werkelijk op wanneer ik dreig te vallen, dreig om te komen...', houden je tegen om het land van Zijn belofte in te gaan.

Angst voor het onbekende. Het vertrouwde niet los durven laten. Voor ons allemaal zo herkenbaar. Toch?
De droogte van de woestijn of wellicht nog erger; slaaf zijn en blijven in Egypte lijkt vreemd genoeg aanlokkelijker dan het Beloofde Land.

Maar alles begint met een eerste stap...
En soms heb je daar iemand voor nodig.
Een Jozua en een Kaleb die jou bemoedigen en aanmoedigen om deze eerste stap te zetten. Die jou de enorme rijkdom en vruchten van het land laten zien. De rijkdommen die ook voor jou in overvloed klaarliggen wanneer je de eerste stap durft te nemen.

Blijf niet zitten in Egypte, blijf niet achter in de woestijn!!

Zijn Liefde en hart gaan naar jou uit! En wat is er heerlijker dan fris helder water na een periode van droogte! 
Hij is het levende water. Hij staat klaar om jou overvloedig te zegenen. Hij wil jou zo zegenen dat je zal overvloeien als een bruisende fontein! 
Zeg nou zelf... dat is toch de absolute tegenstelling van droogte?

Zo is God! Hij is altijd zoveel meer dan je durft te dromen.

Wellicht wil jij jezelf laten dopen op vrijdag 6 oktober, maar twijfel je nog, heb je allerlei vragen. Zijn er zorgen, moeite of verlangens in je leven welke je moeilijk vind en gebieden in je leven waarin je jezelf nog niet over durft te geven...

Maar...

Zie je Hem staan? Hij wacht op jou! Gooi al je angsten maar overboord! Hij zal je nooit teleurstellen. Hij zal je ook nooit laten vallen. Wat er ook gebeurd is, welke zonden er in je leven ook zijn geweest. Hij is er voor je en zal er altijd voor je zijn!! ❤

Bethesda, huis van genade en barmhartigheid

Zo nu en dan horen we over een genezingswonder, soms door gebed in een kerk of tijdens een genezingsdienst, soms door gebed op straat. Niet zelden gaan veel zieken niet genezen naar huis. Ook tijdens de Leef Koninklijk avonden en de conferenties van De Donk, enkele genezen, velen niet. We verlangen naar genezingswonderen, dat is een deel van onze cultuur, en we mogen er geloof voor hebben omdat we ze zien gebeuren, dat staat vast.

In Johannes 5 lezen we over Bethesda, een gebouw met 5 zuilengangen. Waar zieken, blinden, verlamden en vermoeiden verzameld zijn rondom een waterbad. En van tijd tot tijd werd het water beroerd (levend gemaakt) door een engel. Wie er als eerste in slaagde in het bad te komen, die ontving genezing van zijn ziekte of aandoening. Ik heb me lange tijd verwonderd over de diepte van dit verhaal. Het klinkt onrealistisch, maar het schept een haast profetisch beeld over de kerk van nu.

Het water werd levend gemaakt door de engel die af en toe neerdaalde vanuit de hemel. Het is bijna wreed te noemen dat er dan maar 1 iemand genas. Stel je voor, je ligt daar al 38 jaar te kijken en te wachten tot het water in beroering komt. En dan komt daar de engel en honderden mensen rennen naar het water maar jij bent verlamd en kan niet opstaan. Hoe gruwelijk moet dat geweest zijn. Je genezing is als het ware binnen handbereik maar je kan het niet pakken. Dit is het verhaal van de verlamde van Bathesda. 


Jezus zag deze verlamde man en dan vraagt Hij: Wilt u genezen? Ja, Jezus wat denkt u? Deze man ligt hier al 38 jaar weg te kwijnen, zijn leven is al 38 jaar zinloos, wat denkt u dat hij wil? Natuurlijk wil hij genezen worden! Het is een vraag die veel meer lading heeft dan we misschien wel willen weten. Jezus weet uiteraard dat deze man wil genezen, maar Hij wilde er schijnbaar een boodschap in stoppen. Later blijkt dat ook uit de woorden van Jezus. Nadat de man was genezen door Jezus komen ze elkaar in de tempel weer tegen waarop Jezus zegt: U bent genezen, maar zondig niet meer, anders zal u erger overkomen. Poeh he.... Dit willen we niet graag horen, deze man was ziek geworden door zijn zonde. We lezen nergens wat hij dan had gedaan, maar schijnbaar moet de man ergens zijn doel gemist (dat is zonde) hebben in zijn leven waardoor hij ziek werd. En Jezus waarschuwt hem, zondig niet meer want dan zal het nog veel erger worden. 

Ik zie heel veel mensen die ziek zijn. Velen ervan verlangen er ook naar om door gebed beter te worden. Ze verblijven al jaren in de kerk, ze komen er iedere keer weer terug. Ze wachten steeds totdat er beroering komt waarbij er af en toe iemand geneest. Maar het blijven er maar enkele. Al onze aanbidding, al onze woorden en preken, al onze psalmen, al onze belijdenissen, al onze dopen en al onze tradities. Ze brengen heel af en toe beroering. 
Maar de meest mooie boodschap aan het verhaal van de verlamde man in Bathesda is dit: Jezus kwam, Hij zag en genas. In één ogenblik. Wat een heerlijk teken! Hij komt als de kerk teruggaat naar zijn eerste liefde... (Zie vorige blog) Dan zal de plaats Bathesda worden als een plaats van absolute genezing door het offer van Jezus. Dan zal iedere kerk de naam Bathesda doen verbleken, want Jezus is in hun midden. 

Ik hoor u haast denken, ik hoor sommigen zelfs boos worden. Ja maar: niet iedereen geneest, ligt dat dan aan de zieke? Of soms aan ons? 

In het verhaal van de verlamde van Bathesda worden de religieuze joden ook boos, ze gingen Jezus zelfs vervolgen omdat Hij niet alleen het gebod van de sabbat verbrak maar ook juist omdat Hij zei dat God Zijn Vader was, en daarmee Zichzelf aan God gelijk maakte. Deze houding neemt de kerk van nu ook aan. Degene die wonderen verlangen en doen worden verfoeid en vervolgd om dergelijk uitspraken. Maar gelukkig stopt het hoofdstuk niet. Jezus komt nog met heel veel antwoorden. Hij noemt bijvoorbeeld dit: "Ik kan niets uit mijzelf doen als Ik het de Vader niet heb zien doen". En dit: "Mijn Vader laat Mij alles zien wat Ik moet doen, anders kan Ik het niet doen". Heel het hoofdstuk lang volgt er een uitleg over wie wij nu zijn en hoe Jezus ons graag werkzaam wil zien. Ik raad je aan dit hoofdstuk te lezen en uit te diepen.

De moraal van dit verhaal? Wij zijn nog lang niet waar we zouden moeten zijn. We moeten eerlijk worden over het feit dat genezing, bevrijding en hulpverlening zoals we nu kennen nog niets voorstelt. Jezus wil graag dat wij groeien in geloof, maar ook in het handelen zoals wij Hem hebben zien doen in de Bijbel. Want wij mogen deze wonderen doen, nog groter dan dat hij ze deed! Zullen we met elkaar gaan leren, en met elkaar gaan bouwen? Zullen we gaan proberen om onze weerstand en onzekerheid aan de kant te zetten?
Ik geloof dat we dichtbij het moment zijn waarop Jezus zal terugkomen. We leven in een bijzondere tijd waarin we steeds dichter bij 'de voltooiing aller dingen komen'. Jezus begon 2000 jaar geleden met het uitbouwen van Zijn Koninkrijk, en wij leven in een tijd waarin dat dat Koninkrijk tot volmaaktheid zal komen. Het is de vraag aan jou: Wil jij daar onderdeel van zijn of blijf je zinloos liggen wachten totdat het water af en toe eens in beweging komt?

De kandelaar, de olie en de kerk

De discussie wordt breder gevoerd dan ooit: Wat is een succesvolle kerk en waar moet die aan voldoen? Is het die kerkstroming met strenge leerregels, of is het die kerk die de catechismus volgt. Of toch die Pinksterkerk waar de Geest zo nadrukkelijk werkt?

Gelukkig kende God al heel lang geleden onze drang om 'De Waarheid' te vinden. Hij voorzag het en gaf ons ook duidelijk aanwijzingen in de Bijbel. Hij dwong ons niet met stellingen en leerregels maar juist op Zijn liefdevolle manier, waarbij we zelf invulling mochten geven aan de bouw van het lichaam. Al in Exodus 25 gaf de Heer een profetische blauwdruk van de dingen die zouden komen. Hij gaf opdracht een zevenarmige kandelaar te maken voor in de tabernakel, uit één stuk gegoten maar met zeven eigen armen. Een zevenarmige kandelaar die altijd zou branden in de tempel als een licht voor de Israëlieten. 
In het laatste hoofdstuk van de bijbel Openbaringen, vinden we ineens weer deze zevenarmige kandelaar terug. In Hoofdstuk 1 wordt duidelijk dat de zevenarmige kandelaar als voorbeeld dient voor de toenmalige zeven gemeenten in die tijd. 

De missie van deze zevenarmige kandelaar is precies hetzelfde als in de tijd van Mozes: Een licht zijn voor Gods volk. Zodat het volk weet waar zij naartoe moeten in hun leven. Maar zowel de kandelaar als de kerk is zelf NIET in staat om de waarheid te verkondigen. Het is niet de kandelaar en het is ook niet de institutionele kerk die aanwijzingen geeft voor het leven. Het zijn immers maar lege attributen... Als we goed naar de zevenarmige kandelaar kijken dan moeten we kunnen zien dat er alleen maar licht kan schijnen als de kandelaar gevoed wordt door iets anders. Juist! De olie... Er zal alleen licht en waarheid zijn door de olie die altijd gevuld moest worden door de zonen van Aäron. Zij moesten ervoor zorgen dat de kandelaar gevuld werd met de zuiverste olie.
In de nieuwe tijd, waarin het offer van Jezus Christus aan het kruis ervoor zorgde dat de Joden en wij tot één volk werden gemaakt, is de Heilige Geest uitgestort over alle vlees. In de Bijbel wordt olie als beeld gebruikt voor de Heilige Geest. En daarom mogen ook wij weten dat wij door de Heilige Geest die in ons is, een duidelijk licht voor onze voeten hebben en in waarheid en gerechtigheid mogen wandelen. Als we dit gaan beseffen dan zullen we ook zien dat de kerk een attribuut is net als de kandelaar. Zowel de kandelaar als de kerk zal alleen kunnen functioneren door de olie, en als de olie niet wordt aangevuld dan zal de kerk zijn licht verliezen. 
In Openbaringen 2 staat de eerste brief gedrukt aan de gemeente van Efeze. Hierin lezen we in vers 5 dat de gemeente zich moet bekeren anders zal Jezus zelf de kandelaar van de gemeente weg nemen omdat zij hun eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. En als de kandelaar weg is kan de olie niet verdeeld worden en niet branden als een licht voor onze voeten. 

Uit deze lessen kunnen we opmaken dat we op 2 manieren de Heilige Geest kwijt kunnen raken. De eerste manier veroorzaken we doordat we de olie niet aanvullen. De toevoer van verse olie, onze dagelijkse vervulling met de Geest ontbreekt.

De tweede manier is dat we de eerste liefde voor Jezus zijn kwijtgeraakt. De passie die we hebben ontvangen toen we net tot geloof kwamen in Jezus Christus is uitgedoofd. En Jezus waarschuwt ons, als dat gebeurt moet je je bekeren en teruggaan naar die eerste liefde. Anders zal Hij zelf komen om de kandelaar weg te nemen waardoor de olie niet meer kan branden...
Ditzelfde geldt ook voor de kerk. We vergeten de olie bij te vullen door regels te maken waarmee we heel druk zijn. We vergeten de olie bij te vullen als we spectaculaire diensten organiseren. We vergeten de olie bij te vullen als we te druk zijn met heilig leven.

De Donk Ministries wil deze boodschap verspreiden. De olie moet blijven stromen door alle diverse armen van het lichaam zodat we allemaal hetzelfde licht voor onze voeten kunen houden. Hoe verschillend we ook handelen met iedere arm, we zijn uit één stuk gemaakt met Jezus Christus als voetstuk.

Graag geven we je onderstaand gebed om te gebruiken als olievaatje. Maar beter nog, bid in de Geest om jezelf, je omgeving en je gemeente steeds onder meer onder te dompelen in die eerste echte en zuivere liefde van Jezus Christus!

Heere Jezus maak mijn hart zuiver en rein

Breng mij terug naar die intense liefde tussen U en mij

Ga met mij Uw weg en schijn Uw licht waar ik moet gaan.

Vervul mij dagelijks opnieuw met uw Geest en laat mij die Geestelijke kracht ervaren

Zodat ik mag zijn als een licht voor de ander. Dat mijn geloof een levend vuur zal zijn in mijn huwelijk, in mijn gezin, in mijn omgeving, in mijn kerk en door mijn hele dagelijks leven. 

Heer wilt u mij overvloedig laten delen in uw Koninkrijk, zodat ik in de ultieme vrijheid mag leven die U voor mij aan het kruis bereikt hebt. Amen!